buy-oilpaintings

Raffaello Sanzio da Urbino, commonly known as Raphael, was an Italian painter and architect of the High Renaissance period. Although renowned for his mastery in various artistic forms, including frescoes and drawings, Raphael's oil paintings remain some of the most celebrated works in the history of art.

Raphael's oil paintings display a remarkable combination of technical skill, compositional harmony, and profound artistic expression. He possessed a unique ability to capture the essence of his subjects, infusing them with a sense of grace, beauty, and emotional depth. His artworks often exhibit a serene and timeless quality, characterized by delicate brushwork, meticulous attention to detail, and a harmonious interplay of light and shadow.

One of Raphael's most famous oil paintings is "The School of Athens," which is housed in the Vatican's Apostolic Palace. Completed between 1509 and 1511, this monumental fresco portrays a gathering of great philosophers, mathematicians, and scientists from different periods of history. The painting showcases Raphael's exceptional ability to depict human figures in dynamic poses and convey their intellectual pursuits.

Another renowned oil painting by Raphael is "Madonna del Prato" or "Madonna of the Meadow." Created in 1506, it depicts the Virgin Mary seated on a grassy landscape, with the infant Jesus and young John the Baptist. The painting exhibits Raphael's exceptional talent for portraying tender and intimate scenes, evoking a sense of serenity and spirituality.

Raphael's oil paintings also demonstrate his mastery of portraiture. "Portrait of Baldassare Castiglione" is one such example, completed around 1514-1515. This captivating portrait depicts an Italian diplomat and writer, conveying his personality and intellect through meticulous attention to facial expression and intricate details of clothing.

Throughout his career, Raphael's oil paintings encompassed a wide range of subjects, including religious narratives, mythological scenes, and commissioned portraits. His ability to infuse his works with profound emotion and convey the human experience made him one of the most influential painters of his time.

Unfortunately, Raphael's life was tragically cut short at the age of 37, leaving behind a relatively small but incredibly influential body of work. Despite his untimely death, his paintings continue to inspire and captivate audiences worldwide, serving as a testament to his extraordinary talent and enduring legacy in the realm of oil painting.


Raffaello Sanzio da Urbino 

Raffaello Sanzio da Urbino, Papalık ve dini çevrelere yakın ilişki içinde olması sebebiyle bunların, önemli ölçüde temsilciliğini yapan Leonardo Da Vinci 'den farklı bir uslubu vardır. Çok daha parlak renklerle dolu yapıtlarında ihtişama önemli ölçüde yer veren Raffaello 'nun sanatı dogal gözlerden uzak ve kapalı mekanlara bağlı bir detayı belli etmektedir. Raffaello 'nun yapıltlarında tiyatro sahnelerinde olduğu gibi işlenmiş mekan kullanımı önem taşır.

Raffaello 1508 'de Roma 'ya yerleşmesinden sonra Papalık tarafından kendisine verilen görevle Vatikan 'da yapmış olduğu bir seri duvar resminde yer alan " Atina Okulu" adıyla tanınan eser teoloji, şiir, felsefe ve hukuk temalarını işleyen alegorik resimlerin bulunduğu oda  felsefeyi temsil etmesi amacıyla yapılmıştır.

Raffaellonun çalışmalarında daha muhafazakar bir tutum vardır.

Raffaello, Atina Okulu, 1509, 770 cm (taban genişliği), Fresk, Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatikan

Resimdeki figürler Platon, Aristotales, Sokrates gibi filozofların yanında, Diyojen, Pisagor, Öklit ve Batlamyus gibi önemli kişilerden oluşmaktadır. Kompozisyonun merkezinde, ayakta duran iki figür Platon (Eflatun) ve Aristotales'tir. Aksakallı olan Platon, elini öne doğru uzatan Aristotales iki farklı öğrenci grubu arasında yürümektedir. Platon'un solunda ise Sokrates durmaktadır. Merdivenlerde uzanan figür Diyojen'dir (Venturi, 2018, s.67).

Ön tarafta, solda Pisagor ve "Anakreon(Krausse, 2005, s.18)" öğrenci grubu arasında yer alır. Burada taş bir yükseltinin üzerinde yazı yazan figürün Heraklitos olduğu düşünülmektedir (Wiki, Atina Okulu). Sağ tarafta ise  geometrici Öklit ve astronom ( elinde yer küreyi tutan, arkası dönük olan figür) Batlamyus (Ptolemeus) ile elinde yıldızlı küre tutan beyaz kıyafetli figür (wikipedia, zerdüşt)  Zerdüşt yine bir öğrenci grubu arasında tasvir edilmiştir (Venturi, 2018, s.67).

Vatikan Sarayı'nın duvarında bulunan bu resim(fresk), Yunan felsefe tarihini konu almaktadır. Venturi (2018) bu resmi "rönesans döneminde İtalyan halkının Antik Yunan'daki entellektüel hayatı nasıl algıladıklarını gösteren en etkili resim" olarak tanımlamaktadır.

Kaynakça: 

Venturi, Lionello (2018), "Resme Nasıl Bakılır? Giotto'dan Chagall'a Resim ve Ressamlar", (2.Baskı), Hayalperest Yayınevi.

Krausse, Anna-Carola (2005), "Rönesans'tan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü", Literatür Yayıncılık.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Atina_Okulu